AĞIR KRONİK HASTALIKLAR YARDIM PROGRAMI
 
     Belirli tıbbi kriterleri taşıyan kanser hastaları, tüberküloz hastaları, SSPE hastaları, HIV enfeksiyonu hastaları, nöroloji hastaları, endokrin ve metabolik hastalıklar, nadir görülen hastalıklara (can kemik vb.) yakalananlar ile belirli diğer riskli hastalıklara yakalananların düzenli nakdi sosyal yardımdan faydalandırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında 12.12.2017 tarihli Psiko Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Hatalara Yönelik Şartlı, Düzenli, Nakdi Sosyal Yardım Yapılması ile Sosyal Destek Hizmeti Verilmesi Projesi İş ve İşlemlerine İlişkin İş Birliği Protokolü imzalanmıştır.
     SYDTP Kurulunun 09.03.2017 tarih ve 2017/2 Sayılı kararı gereği bu yardım programına ilk etapta Tüberküloz ve Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastaları müracaat edebilecek olup, müracaatlar 8 Ocak 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.
     Müracaatlar kişinin ikamet ettiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacaktır.
 
Yardım Yaralanma Şartları
      Yardım programından faydalanabilmek için:
1. Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3 ünün altında olması,
2. Hastanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
3. Tüberküloz hastasının Verem Savaş Dispanserince programlanan tedavilerini düzenli olarak yerine getirmesi, takip ve kontrollere düzenli devam etmesi, ilaçların hekimce belirlenen periyotlarda kullanılması,
4. SSPE hastalığının 30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş olması gerekir.
     Bu yardım programı kapsamında:
1. Tüberküloz ve SSPE hastalarının veya hak sahiplerinin sosyal güvenceli olması,
2. Tüberküloz ve SSPE hastalarının Evde Bakım Yardımı, SED (Sosyal Ekonomik Destek), 2022 sayılı Kanun ile düzenli merkezi yardımlardan (Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı, Muhtaç Asker Ailesi Yardımı, Öksüz Yetim ve Asker Çocuğu Yardımı vb.) faydalanması bu yardım programından yararlanmalarına engel teşkil etmez.
     Yardım programından yararlanmayla ilgili tıbbi şartlara ilişkin kontroller HSYS (Halk Sağlığı Yönetim Sistemi)' den alınacak veri ve bilgilere göre BSYBS (Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi) tarafından elektronik ortamdan sağlanır.