Mal Müdürlükleri

Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, millî emlâk ve muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.

Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştaya hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir. Bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay'a vermeye devam ederler.

EKİNÖZÜ MALMÜDÜRLÜĞÜ

           
                     
Saymanlık Kodu : 46108        
Saymanlık Adı : Ekinözü Malmüdürlüğü        
Bağlı Kuruluş : Muhasebat Genel Müdürlüğü        
Müdürlüğün E-Posta : sym46108@muhasebat.gov.tr        
Malmüdür V. : Aydın ERNES   Telefon : 0 344 481 22 27        
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Faks : 0 344 481 22 27   Adres : Hükümet Konağı        
Muhasebe Servisi : 0 344 481 22 40   İlçe : Ekinözü        
Muhasebe Servisi : 0 344 481 22 70   İl : Kahramanmaraş