İLAN
KAHRAMANMARAŞ DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Sıra no
İli
İlçesi
Mahallesi
Ada/Parsel
Yüzölçümümü (m²)
Ağaçlandırılacak
yüzölçümü (m²)
İmar durumu
Fiili durumu
Başvuru bedeli 1. grup (TL)
Başvuru bedeli 2. grup (TL)
Başvuru Başlangıç tarihi
Başvuru Bitiş tarihi
İhale tarihi
İhale saati
1
K.Maraş
Ekinözü
Kandil
116/43
107.498,85
107.498,85
imarsız
İşgalsiz
437,25
4.372,50
15.01.2018
13.02.2018
14.02.2018
14.30
2
K.Maraş
Ekinözü
Çiftlikkale
102/47
21.233,78
21.233,78
İmarsız
işgalsiz
437,25
4.372,50
15.01.2018
13.02.2018
14.02.2018
15.00
                               
 
 
1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Hazine taşınmazlarının, 23/08/2014 tarihli ve 28390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği ve 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği çerçevesinde odun ve odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilmek üzere ağaçlandırılması amacıyla 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre 10 yıl süreli kiralanmasına esasen hak sahipliğinin belirlenmesi ve ön izin verilmesine yönelik başvurular alınacaktır.
Bu mevzuat kapsamında Hazine taşınmazları üzerinde elma, armut, şeftali, incir ve benzeri meyve ağacı türleri yetiştirilmek üzere ağaçlandırma yapılmak amacıyla ön izin verilemez, kiralama yapılamaz ve ağaçlandırma yapılmak üzere kiraya verilen Hazine taşınmazları üzerinde bu ağaçlar yetiştirilemez.
2) Başvurular, 15.01.2018-13.02.2018 tarihleri arasında olmak üzere otuz gün boyunca mesai saatlerinde 08.00-12.00 / 13.00-17.00 Kahramanmaraş Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne yapılacaktır. Hak sahipliğinin belirlenmesi ve ön izin verilmesine yönelik ihale, yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğü İhale Odasında gerçekleştirilecektir.
3) 358 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre:
Birinci grup: Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan ve/veya köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kişileri,
İkinci grup: Tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişileri,
İfade etmektedir.
4) Birinci grupta sayılan kişiler 100.000 m²’ye kadar (100.000 m² dahil); ikinci grupta sayılan kişiler ise 3.000.000 m²’ye kadar (3.000.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir. Ancak, bu taşınmazlara yönelik olarak ağaçlandırma amaçlı tahsis taleplerinin bulunması halinde, birinci ve ikinci grupta belirtilen hak sahipleri dikkate alınmaksızın sırasıyla; yüzölçüm sınırlaması aranmaksızın genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; 500.000 m²’ye kadar (500.000 m² dahil) olan taşınmazlar için ise köy tüzel kişiliklerine öncelik tanınır.
5) Başvuruda bulunacaklardan birinci grupta sayılanlar, 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ekinde yer alan (EK-2/A) dilekçe ve 437,25  TL başvuru bedelinin yatırıldığına  dair makbuz ile; ikinci grupta sayılanlar aynı Genel Tebliğin ekinde yer alan (EK-2/B) dilekçe ve 4.372,50 TL başvuru  bedelinin yatırıldığına dair makbuz ile birlikte gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya nüfus kayıt örneğini; tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu  yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından  veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak  veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş  imza sirküleri veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak  kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir. 
6) İlan edilen bir taşınmazın yüzölçümünün birden fazla kişinin hak sahipliğine konu olabilecek kadar fazla olması halinde, krokisinde gösterildiği şekilde hak sahipliğine konu edilebilir. (Ek-1)
7) Birinci grupta yer alan kişi kendi grubunda hak sahipliği olduğu miktar verildikten sonra, bu miktardan fazla olan kısmı hakkında, ikinci grup için belirtilen başvuru bedeli yatırılmak suretiyle bu Genel Tebliğ ekinde (EK-2/B) yer alan dilekçe ile İdareye başvuruda bulunabilir ve bu kısma ilişkin başvuru ikinci grupta değerlendirilir.
8) Her aileden sadece bir kişi hak sahibi olabilir.
9) Bir taşınmaz için aynı gruptan birden fazla kişinin başvuruda bulunması ve taşınmazın tamamının başvuranların taleplerini karşılamaması halinde, gruba ilişkin başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden kişi hak sahibi olur.
10) Posta ile yapılacak müracaatların, 13.02.2018 tarihi mesai saati bitimine kadar Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
11)  Hak sahiplerinin taleplerinden vazgeçmesi veya hak sahipliliğinin iptali durumunda, başvuru bedeli iade edilmez.
12) Taşınmaz Kira ihale bedeli üzerinden  hesaplanacak her türlü vergi, resim ve harç kiracıya aittir. Yapılacak ihalelere ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
13) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14) İhale bilgileri Türkiye genelinde http://www.milliemlak.gov.tr , http://www.kahramanmarasdefterdarligi.gov.tr  ile http://www.ekinozu.gov.tr  adresinden ve taşınmazın bulunduğu köy muhtarlığı askı ilanından öğrenilebilir.   
İlan olunur.